Prorok a veľkňaz Áron.

V Biblii je jeho meno

zmienené približne 300-krát.

 

Áron (hebrejsky אַהֲרֹן Aharon)

je starozákonný prorok

a prvý židovský veľkňaz. Pochádzal z pokolenia Léviho, bol starším bratom Mojžiša,

jeho otec sa volal Amram,

matka sa volala Jochabed

a staršia sestra Mária (Miriam).

Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába.

Mali štyroch synov:

Nadába, Abihua,

Eleazára a Itamára.

 

Toľko o ňom píše

slovenská Wikipédia.

Áron

Z Biblie sa o ňom dozvedáme, že on a …

 

 • poslušnosť - načúval Bohu a nasledoval Ho

 • svedomitosť a vernosť - prijímal od Boha pokyny a plnil ich

 • pokora - bol schopný vypočuť si, čo hovorí Boh aj cez jeho brata, prevzal zodpovednosť za svoje chyby

 • pravdovravnosť - neprekrúcal Božie slovo

 • ľudomilnosť - miloval a spájal ľudí

 • odvaha - nebál sa predstúpiť pred vladárov a s autoritou

 • súcit - vyvádzal ľudí z otroctva

 • vytrvalosť - neprestával žiť v Božej prítomnosti

 • úctivosť a rešpekt - prejavoval úctu Bohu aj ľuďom

 • hlad po Bohu - často vstupoval do Božej prítomnosti

 • zodpovednosť - poznal hranice svojej autority a robil pokánie

 • dôveryhodnosť - bol ustanovený do kňažskej služby

 • starostlivosť a záujem - nosil na srdci ľudí, za ktorých sa prihováral

 • múdrosť - pamätal si Božie rozhodnutia

 • zmierlivosť - sprostredkovával ľuďom zmierenie

 • neústupnosť - medzi jeho potomkami boli bojovníci, vojvodcovia

 • dobroprajnosť - Boh mu zveril službu žehnania

 • ostražitosť a bdelosť - udržiaval veľsvätyňu v posvätnom stave 

 • obetavosť - postavil sa proti morovej nákaze a v Božom mene ju zastavil

... boli priatelia.

 • Facebook
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska