Slovo pre Bratislavský kraj:

 

Meno Jahveho je pevnou vežou, spravodlivý sa v Ňom schová a bude vyvýšený.

Prís 18:10

Predseda Bratislavský samosprávneho kraja:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA

Okresné mestá a ich primátori:

Ing. arch. Matúš Vallo

Bratislava

Juraj Říha

Malacky

Igor Hianik

Pezinok

Dušan Badinský

Senec

Bratislavský kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Bratislavského kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame zúčastniť sa

 

  • 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 6. decembra 2020 (nedeľa). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš saVyužite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy.

  • otvorených modlitieb za Bratislavský kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 18:30 do 19:00 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Bratislavským krajom moc Božieho slova:

 

Meno Jahveho je pevnou vežou, spravodlivý sa v Ňom schová a bude vyvýšený. Prís 18:10

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za župana Juraja Drobu, aby bol múdry, rozhodoval sa správne a odvážne, aby svedomito spravoval zverené územie Bratislavského kraja, za jeho zdravie.

🙏 Za dobré vzťahy a spoluprácu predstaviteľov vlády a ústrednej štátnej správy a Bratislavskej župy, a tiež za spoluprácu medzi Bratislavskou župou, Hlavným mestom SR Bratislava, mestami a obcami, lebo spoločne môžu dosiahnuť oveľa viac pre dobro ľudí.

 

🙏 Za zamestnancov vo vedúcich pozíciách: za riaditeľku úradu, za riaditeľov odborov, riaditeľov škôl, riaditeľov kultúrnych a sociálnych zariadení, riaditeľov organizácií vykonávajúcich niektoré úlohy župy, aby boli múdri a odvážni, aby boli spravodliví k svojim podriadeným a svedomito spravovali zverené veci.

 

🙏 Za každého zamestnanca župy, aby robil rád svoju prácu a dostal aj morálnu odmenu v podobe pochvaly nadriadeného a kolegov, za dobré vzťahy a za pokoj na pracoviskách, za ochotu pomôcť ľuďom pri vybavovaní ich záležitostí, za pokojných a spokojných ľudí navštevujúcich úrady.

🙏 Za všetkých poslancov Bratislavského samosprávneho kraja, za pokoj, jednotu a spoluprácu medzi županom a poslancami, aby podporovali správne veci, aby vedeli rozlíšiť, čo je pre župu prospešné a čo nie a za múdrosť pri rozhodovaní.

🙏 Za všetky mestá a obce v Bratislavskom kraji, za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov, aby zveľaďovali zverené mestá a obce.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Bratislavskú župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa

k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Bratislavský kraj podľa princípov Božieho kráľovstva.

🙏 Za múdrosť pri rozhodovaní pre vedenie a poslancov, aj pre administratívu samosprávy pri hľadaní správnych riešení a rozhodnutí s ohľadom na verejný prospech

 

🙏 Za klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy, o silu a zmocnenie k náročnej práci pre personál DSS a pre klientov slušné podmienky a ochranu pred pandémiou.

🙏 Za žiakov, študentov a zamestnancov župných škôl, za múdrosť pri znovuotváraní škôl a ochranu pred šírením pandémie v nich

🙏 Za regionálne cesty a regionálnu dopravu, regionálne školy, zariadenia sociálnych služieb  pre ľudí so zdravotným postihnutím, rozvoj kultúry a cestovného ruchu, lebo to sú hlavné kompetencie žúp, teda aj Bratislavskej župy.

🙏 Za zastavenie šírenia koronavírusu. Za fungujúce strategické opatrenia ohľadom Covidu-19 v celej župe, za zdravotníkov v prvej línii a za zodpovedné správanie sa obyvateľstva

🙏 Za Cirkev v Bratislavskom kraji, za jednotu a spoluprácu medzi kresťanmi, postavenú na základe Božieho Slova z Jn 17,21:

“aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli

v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal”.

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Bratislavského samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi

v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Bratislavskom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6:

“Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska