Slovo pre Košický kraj:

 

Lebo Ja Som Hospodin,

tvoj Boh, Ktorý Ťa drží

za pravicu a vraví Ti:

Neboj sa, Ja ti pomôžem.

(Iz 41:13)

Lebo ma skryje vo svojom

stane v deň pohromy,

schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.

A teraz sa mi hlava povýši

nad mojich nepriateľov vôkol mňa, a ja obetovať budem v Jeho stane obete s plesaním,

spievať a hrať budem Hospodinovi. (Ž 27:5-6)

Múdrosť dáva múdremu

viac sily ako desať mocných, ktorí sú v meste.

(Kaz 7:19)

Predseda Košického samosprávneho kraja:

Ing. Rastislav Trnka

Okresné mestá a ich primátori:

Ing. Jaroslav Polaček

Košice

Dušan Tomaško

Gelnica

Viliam Zahorčák

Michalovce

Michal Domik

Rožňava

Ing. Pavol Džurina

Sobrance

Pavol Bečarik

Spišská Nová Ves

Marek Čižmár

Trebišov

Košický kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Košického kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame

 

  • zúčastniť sa 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 30. novembra 2020 (pondelok). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš saPočas rezervácie využite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale aj zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy

  • zúčastniť sa otvorených modlitieb za Košický kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 15:30 do 16:00 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Košickým krajom moc Božieho slova:

 

Lebo Ja Som Hospodin, tvoj Boh, Ktorý Ťa drží za pravicu a vraví Ti:

Neboj sa, Ja ti pomôžem. (Iz 41:13)

Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy,

schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu.

A teraz sa mi hlava povýši nad mojich nepriateľov vôkol mňa,

a ja obetovať budem v Jeho stane obete s plesaním,

spievať a hrať budem Hospodinovi. (Ž 27:5-6)

Múdrosť dáva múdremu viac sily ako desať mocných, ktorí sú v meste. (Kaz 7:19)

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pre župana Rastislava Trnku, pre všetkých poslancov Košického samosprávneho kraja, pre primátora Košíc Jaroslava Polačeka a ostatých primátorov a starostov. Za pokoj, jednotu a vzájomnú spoluprácu.

🙏 Za Cirkev a za vyliatie Božej Lásky do ľudských sŕdc, za pastierov v spoločenstvách, za jednotu, vzájomnú úctu, za fungovanie rodín podľa Božích princípov, za zlomenosť pre stratených, núdznych, za kreativitu v uctievaní, v evanjelizácii, za zjavenie Božieho Slova v plnosti

🙏 Za fungujúce strategické opatrenia ohľadom Covidu-19 v celom kraji, za zdravotníkov v prvej línii a za zodpovedné správanie sa obyvateľstva

🙏 Za ochranu východnej časti štátnych hraníc Slovenska, za odhalenie a ukončenie pašeráckej činnosti

🙏 Za sociálne znevýhodnené skupiny - ľudí bez domova, rómov - za kvalitné a strategické riešenia ťažkých sociálnych podmienok a s tým súvisiacej nízkej vzdelanosti, chorobnosti, kriminality, závislostí, prostitúcie, zanedbávania starostlivosti o maloletých a za stratégie ich začleňovania do spoločnosti, za účinnú pomoc rodinám čeliacim  domácemu násiliu

🙏 Za sociálnu sféru (DSS, ADOS), za financovanie, ochranu zdravia a života najmä starých, chronicky chorých a oslabených ľudí, ako aj opatrovateľov v čase výskytu Covid-19 ochorení

🙏 Za investície a realizáciu funkčnej cestnej infraštruktúry v kraji, za dobudovanie diaľničných úsekov, obchvatov mesta Košice v stanovených termínoch, opravy úsekov ciest, mostov, ktoré sú v havarijnom stave

🙏 Za obnovenie rokovaní o zákaze hazardu v meste Košice, aj napriek riziku, že mesto a mestské časti by prišli o veľkú časť príjmov do rozpočtu a za zatvorenie nebezpečných nočných klubov

🙏Za mladú generáciu, za zmysluplné trávenie času, za túžbu po vzdelávaní, za zvládanie  sociálnej izolácie, za fungujúce vzťahy v rodinách, za nájdenie pravého zmyslu života v Bohu

🙏 Za USS Košice a ich zamestnancov, ktorí dlhodobo pracujú na znížené úväzky a hrozí im postupné prepúšťanie, za finančné zabezpečenie ich rodín, za stúpanie zamestnanosti v kraji a tvorbu nových pracovných príležitostí

🙏 Za fungovanie štátnych orgánov sídliacich v Košickom kraji, za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky, Krajská prokuratúra Košice, Krajský súd Košice, Ústavný súd Slovenskej republiky, aby boli vykonávateľmi  a ochrancami práva a spravodlivosti, vymožiteľnosti práva, za všeobecnú úctu k dodržiavaniu práva a právnych povinností v našej spoločnosti

🙏 Za požehnanie pre Židovskú náboženskú obec a tiež pre maďarskú, rómsku a ukrajinskú národnostnú menšinu v kraji

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska