Čo sa deje v duchovnom

svete, keď uctievame Boha?

Aký to má dopad na naše životy, životy jednotlivcov, blízkych, či na obce, mestá

a národ, v ktorom žijeme?

 

Pri chvále a uctievaní sa realizuje veľký projekt, ktorý vychádza  z Božieho srdca: nebo preniká na zem.

Dávidove stánky

...ako v nebi, tak i na zemi...

Aj za to nás učil modliť sa náš Pán Ježiš. V nebi sa uctievanie Boha pred Jeho trónom deje nepretržite (Zjv 4:8). Nebeský Otec túži, aby aj na zemi neustále prebiehalo Svätým Duchom inšpirované uctievanie. Keď  spolu obklopujeme Pána uctievaním v Duchu a pravde, dochádza k silnej demonštrácii Božej slávy tu, na zemi, zjavuje sa medzi nami Jeho prítomnosť a ľudské osudy sú menené mocou Svätého Ducha.

Kráľ Dávid poznal mocnú Božiu prítomnosť pri uctievaní, veď to bol pravý ctiteľ, ktorý odhodil svoju kráľovskú hodnosť, keď prinášal archu zmluvy do Jeruzalema. Tancoval pri tom zo všetkých síl. Miloval Božiu prítomnosť.

Dávid archu umiestil do stánku, ktorý pre ňu postavil. Stánok nie je v Biblii podrobne popísaný, ale s nejväčšou pravdepodobnosťou to bol jednoduchý stan, kde bola umiestnená archa, a to bez opony, bez nádvoria a bez zložitého usporiadania, ktoré bolo v Mojžišovom stánku a Šalamúnovom chráme. Dávid ustanovil viac ako 4000 uctievačov, ktorí držali služby chvál pred Božou archou a neustále prinášali Bohu obety chvály a klaňali sa Hospodinovi (1Krn 25:1-8; 1 Krn 23:5).

Prorok Amos na konci svojej prorockej knihy prináša slovo od Boha o obnove Dávidovho stánku: "V ten deň postavím rozpadnutý stan Dávida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako za dávnych čias." (Am 9:11).

Veríme, že žijeme v dobe, v ktorej zbúraný Dávidov stánok obnovuje Pán Ježiš (Jn 4:21-24). V dnešnej dobe sú týmito stánkami miesta otvoreného neba, nepretržitého uctievania Boha, uzdravenia, vyslobodenia a odpočinku v Jeho prítomnosti. Dávidove stánky sú miesta, kde ľudia môžu prijať hlboké zjavenie o nebeskom Otcovi a Jeho láske, ale tiež o Jeho majestáte, dôstojnosti a moci, ktoré nás vedú do života v Božej bázni. Dávidove stánky sú miesta, kde jednotlivci môžu objaviť svoju identitu a spoznať svoju hodnotu, ktorú majú v Božích očiach.   Zároveň sú to miesta strategického boja a víťazstva nad temnotou ve svete.

 

Modlíme sa, nech moc Božej prítomnosti uprostred nás neustále narastá, a to nielen v čase Letníc.

Zdroj: http://daviduvstanek.cz/o-davidove-stanku/vyucovani/

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska