Vyhledat

Operácia "Áron"

Prorok a veľkňaz Áron.

V Biblii je jeho meno zmienené približne 300-krát.

Áron (hebrejsky אַהֲרֹן Aharon) je starozákonný prorok a prvý židovský veľkňaz. Pochádzal z pokolenia Léviho, bol starším bratom Mojžiša, jeho otec sa volal Amram, matka sa volala Jochabed a staršia sestra Mária (Miriam). Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába. Mali štyroch synov: Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára.

Toľko o ňom píše slovenská Wikipédia.


Kalendáru rezervácií sme dali názov “Operácia Áron”, pretože kňaza Árona si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy a zastavil ju.

Nákaza prestala (Num 17: 11-15, SEB).


​Okrem morovej nákazy koronavírusu a jej následkov prežívame v spoločnosti momentum volania po zmene. V tomto čase naša spoločnosť potrebuje "Árona"

- ľud s jeho kvalitami, aby sa pred Otcom prihováral za svoju krajinu.

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti, ktorý je Pánom Bohom poslaný zastaviť nákazu koronavírusu, sme práve my, modliaci sa kresťania (1 Pt 2:9; Jak 5:16-18).Áron je obrazom aj ďalších našich hodnôt:

 • Nástroj mobilizácie

- pomáhal v prípade potreby zvolať ľud a spájať vodcov

- Ex 4,29

​​

 • Opora pre vodcov

- podopieral Mojžišovi ruky, aby Izrael mohol zvíťaziť nad Amalekitmi

- Ex 17,12

​​

 • Osobná angažovanosť

- nosil na svojom srdci Božie slovo a mená Izraelových synov, aby si ich pred Bohom ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätyne

- Ex 28,29-30

​​

 • Služba žehnania a zmierenia

- Boh mu zveril kňažskú službu zmierenia a žehnania

- 1Krn 6,34

​​

 • Nepretržitá chvála a modlitby

- mal za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále žehnať

- 1Krn 23,13

​​

 • Jednota a spolupráca

- je obrazom bratskej lásky a spolužitia

- Ž 133

Áron je predobrazom Pána Ježiša Krista:

 • Áron je obrazom Krista ako nášho veľkňaza, ktorý obetoval za nás seba samého a stále sa za nás modlí

Heb 7: 26-27Rim 8: 34Z Biblie sa o ňom dozvedáme, že on a …

 • poslušnosť - načúval Bohu a nasledoval Ho

 • svedomitosť a vernosť - prijímal od Boha pokyny a plnil ich

 • pokora - bol schopný vypočuť si, čo hovorí Boh aj cez jeho brata, prevzal zodpovednosť za svoje chyby

 • pravdovravnosť - neprekrúcal Božie slovo

 • ľudomilnosť - miloval a spájal ľudí

 • odvaha - nebál sa predstúpiť pred vladárov a s autoritou

 • súcit - vyvádzal ľudí z otroctva

 • vytrvalosť - neprestával žiť v Božej prítomnosti

 • úctivosť a rešpekt - prejavoval úctu Bohu aj ľuďom

 • hlad po Bohu - často vstupoval do Božej prítomnosti

 • zodpovednosť - poznal hranice svojej autority a robil pokánie

 • dôveryhodnosť - bol ustanovený do kňažskej služby

 • starostlivosť a záujem - nosil na srdci ľudí, za ktorých sa prihováral

 • múdrosť - pamätal si Božie rozhodnutia

 • zmierlivosť - sprostredkovával ľuďom zmierenie

 • neústupnosť - medzi jeho potomkami boli bojovníci, vojvodcovia

 • dobroprajnosť - Boh mu zveril službu žehnania

 • ostražitosť a bdelosť - udržiaval veľsvätyňu v posvätnom stave 

 • obetavosť - postavil sa proti morovej nákaze a v Božom mene ju zastavil

... boli priatelia.

40 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše