Keď nadišiel deň Turíc,

všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol

z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

V Jeruzaleme sa práve

zdržiavali Židia, zbožní ľudia

zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba

a v úžase si medzi sebou hovorili: „Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom.“ Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému:

„Čo to má znamenať?“

(Sk 2:1-12)

Šavuot

V ten deň sa nezhromaždili len učeníci, ale Židia a prozelyti z celého známeho sveta. Prečo? Aby slávili Šavuot.

 

Šavuot = dar počas svadobného obradu

 

Židovská svadba kedysi poznala niekoľko fáz. Akonáhle muž a žena vedeli, že sa chcú vziať, bola počas stolovania v dome nevesty podpísaná „nová“ zmluva, „ketuba“. Zaplatilo sa výkupné (toto je nová zmluva v mojej krvi) a pili spolu víno, po ktorom by ženích povedal, že odíde na dlhú dobu, aby pripravil izbu v dome svojho otca a nebude piť víno počas tejto doby, až kým sa nevráti. Podpis ketuby znamenal, že nevesta teraz bude už oficiálne nosiť meno ženícha a podpisom sa  legálne stala dedičkou všetkého ženíchovho majetku, aj keď skutočná svadba by sa konala až po ženíchovom návrate.

Aby mala nevesta istotu, že sa ženích vráti, nechal by jej dar(y). Dary jednoty: svojho Ducha (a Jeho dary). Šavuot = dar Jeho Ducha, svadobný dar. On znova prichádza!

 

Šavuot = darovanie Tóry

 

Pamätáte si, keď Boh zostúpil na vrch Sinaj? Silná búrka a blýskanie a potom Mojžiš priniesol Otcove pokyny na kamenných tabuliach.

Teraz je zase sviatok Šavuot: mocný vietor a blýskanie ohnivých jazykov na hlavách učeníkov. Pokyny Otca prišli prebývať v našich srdciach!!!

 

Buďme naplnení Jeho prítomnosťou,

prebuďme sa, aby sme prebudili Slovensko!

 

Nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú.

Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia,

Slováci ožijú!

 

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,

ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu,

aby sa prebralo!

Šťastný a veselý Šavôt - deň Letníc, deň Turíc!