top of page

Pre tých, čo majú uši

Na základe slov poznania niektorých prorockých ľudí, ktorí o vojne na Ukrajine vedeli skôr, než začala, sme v čase do 20. 2. 2022 zhromaždili prosby, výzvy, usmernenia a povzbudenia adresované rôznym skupinám ľudí, predovšetkým však modlitebníkom. Lebo ako vieme, modlitby spravodlivých zmôžu veľmi veľa. Základným posolstvom, ktoré sme prijali a chceme ho odovzdať ďalej, je prosba z 2 Kor 5:20:

 

V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Prosíme jednotlivcov, každého z nás

 • Nechaj sa Božím Duchom priviesť k osobnému prebudeniu, dovoľ Otcovi, aby svojou otcovskou láskou obnovil v Tebe prvotnú lásku.

 • Dovoľ Otcovi meniť Tvoju myseľ a srdce svojou láskavosťou a prijatím až k pokániu a zmiereniu s Ním aj s každým človekom, proti ktorému niečo máš Ty alebo s každým, ktorý má niečo proti Tebe.

 • Prijmi odpustenie od Otca a odpusti sebe, blížnym, a ak je to potrebné, aj Bohu.

 • Užívaj si a neustále prijímaj od Otca požehnanie, lásku a prijatie, radosť, trpezlivosť, múdrosť a všetko, čo potrebuješ. Kto si prosí, ten si berie. (Mt 7:7)

 • Raduj sa zo všetkého nebeského duchovného požehnania, veď Ti vďaka Pánovi Ježišovi patrí nebeské Kráľovstvo, si dedičom zeme, Tvojmu duchu nechýba pokrm ani nápoj, Otec Ťa zahŕňa milosrdenstvom a vďaka srdcu z mäsa môžeš vidieť Boha. A to všetko preto, že Ťa Otec urobil svojím domovom, keď do Tvojho srdca poslal svojho Ducha, ktorý Ti dosvedčuje, že si Boží syn, že si Božia dcéra.

 • Lásku, prijatie a starostlivosť, ktoré zažívaš s Bohom, zdieľaj s blížnymi najprv skutkom, a aj slovom. S Otcovou láskou, radosťou a trpezlivosťou sa staraj o seba aj o druhých.

 • Čo najčastejšie - v skrytosti aj počas každodenných činností - sa rozprávaj s Bohom.

 • Podľa vzoru Otca, žehnaj priateľom aj nepriateľom, dobrým aj zlým. Užívaj si privilégium prinášať modlitbami prebudenie, meniť dejiny a tvoriť históriu.

 • Dôveruj Mu - nech sa deje čokoľvek, neopustí Ťa a nenecháva Ťa osamoteného, nenecháva Ťa osamelú. Skladaj na neho všetky svoje starosti, pretože On sa o Teba stará.

 • V utrpení a ťažkostiach skús myslieť na radosť, ktorá Ťa čaká v nebi, lebo utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. (Rim 8:18)

 • Nechaj sa napĺňať Svätým Duchom, buď s Ním v tandeme a za zlo sa odmieňaj dobrom. 

Prosíme cirkvi, zbory, a ich vedúcich

 • Prijmime Otcove pozvanie vstúpiť do Jeho lásky a prijatia. Nechajme sa Svätým Duchom voviesť do pokánia, modlitieb, pôstu a zmierenia s Bohom aj ľuďmi. Navzájom sa povzbudzujme a pomáhajme si zostávať ukotvení v Bohu a Jeho láske, slove, posvätení, pomazaní. Milujme sa navzájom podľa Rim 14-15.

 • Vyznávajme si navzájom hriechy - v našich zhromaždeniach aj medzi cirkvami, denomináciami, zbormi, platformami.

 • Zmierme sa s ostatnými cirkvami, zbormi a spoločenstvami. Prijmime ich ako dar z Otcovej ruky. Starajme sa jedni o druhých, zaujímajme sa o súrodencov z iných cirkví, zborov a spoločenstiev. Odpustime si a nevyhýbajme sa spoločným modlitbám a spolupráci. Nenechajme si ujsť žiadnu Otcom pripravenú príežitosť tvoriť s Ním a súrodencami z vlastnej alebo iných cirkví jeden tím a modlitbami skutočne prinášať prebudenie, meniť dejiny a tvoriť históriu.

 • Hlásajme evanjelium Kráľovstva ako Ježiš, pokánie ako Ján Krstiteľ a sami poslúchnime volanie do pokánia ako Ninivčania.

 • Duchovne (v spolupráci s duchovnými sprievodcami, misionármi a pod.) aj duševne (v spolupráci s psychológmi a odborníkmi z oblasti duševného zdravia, humanitárnymi organizáciami) pripravme Slovensko a jeho obyvateľov na možný vojenský konflikt, ohrozenie života, smrť, zvládanie náročných okolností, pomoc utečencom, ľuďom v núdzi a pod.

Prosíme modlitebníkov a príhovorcov

 • Je extrémne dôležité a potrebné, aby sme sa modlili v Duchu a Pravde proti každému ohrozeniu, pretože Otcova túžba je zmariť nepriateľove plány a zmierniť dopady toho, čo sa už na Ukrajine, v Európe a vo svete odohráva.

 • Vstupujme do pokánia, modlitieb a pôstu za Slovensko, európske a ďalšie krajiny, ktoré by mohli byť zasiahnuté a zatiahnuté do nejakého vojenského konfliktu. Modlitby, pokánie a pôst v Božom Duchu ZMIERNIA dopady toho, čo by mohlo prísť.

 • Modlime sa za príčiny konfliktu:

  • za nevedomosť a slepotu, ktorá našim národom bráni poznať a žiť svoju skutočnú, Bohom danú identitu, povolanie a poslanie

  • za narušené bratské vzťahy a proti nenávisti medzi susednými národmi, spory o územie a vplyv medzi Rusmi a Ukrajincami, a ďalšími európskymi a svetovými štátmi.

  • za etiku a morálku Kráľovstva, aby prevládala nad prevrátenosťou plynúcou do krajín bývalého východného bloku.

 • Modlime sa za pokoj a mier pre Ukrajinu, Slovensko, Európu a ostatné krajiny a proti vojne, hrôze a teroru, za odvrátenie jadrovej hrozby a používania biologických zbraní.

 • Modlime sa za zmiernenie dopadov ekonomickej, hospodárskej, potravinovej a utečeneckej krízy na obyvateľov krajín zasiahnutých vojnou

 • Pýtajme si od Otca praktické kroky ako sa pripraviť na nasledujúce dni, mesiace a roky, prijať múdrosť aj pre politikov (ako Jozefovia a Danielovia dnešných čias).

 • Modlime sa za Vladimíra Putina, Rusko a jeho prebudenie, tiež za ruských, bieloruských a čečenských vojakov, aby odmietli poslušnosť a nebojovali proti Ukrajine.

 • Modlitby za Čínu, Saudskú Arábiu, Sýriu, Indiu, Maďarsko a Turecko a ďalšie krajiny, ktoré udržiavajú vzťahy s Ruskom.

 • Buďme strážcami minimálne na rusko-ukrajinských hraniciach, ale aj na hraniciach Ukrajiny, Slovenska a bývalých krajín tzv. východného bloku.

 • Modlime sa za Ukrajinu, Slovensko aj Rusko, za naplnenie Otcom určenej identity, povolania a poslania týchto, aj ďalších, zvlášť, ale nielen slovanských národov.

 • Modlime sa za oživenie sŕdc veriacich na Slovensku, v Rusku, na  Ukrajine, v Európe aj vo svete, nech sa Kristova nevesta zbaví nánosov špiny, ideológie, pýchy, sebectva a vráti sa k prvotnej láske

 • Modlime sa za slovenských politikov a verejných činiteľov

Prosíme verejných činiteľov

Natoľko, nakoľko je to vo vašich silách:

 • Zjednoťte našu krajinu v identite, povolaní, poslaní, postojoch a skutkoch Kráľovstva.

 • Prakticky pripravte obyvateľov Slovenska, slovenské obce a mestá na možné ohrozenie.

 • Pripravte Slovensko a jeho obyvateľov na energetickú, hospodársku, ekonomickú a utečeneckú krízu.

 • Pripravte krajinu na nedostatok plynu, elektriny, zatváranie podnikov, nezamestnanosť, ekonomickú krízu, chudobu...

 • Pripravite nás na možný výpadok komunikačných sietí (v dôsledku napr. kybernetického útoku alebo dôsledkom vojenského útoku)

 • Pracujte na čo najväčšej potravinovej, ekonomickej, hospodárskej a energetickej sebestačnosti Slovenska

 • Pripravte Slovensko aj na možný jadrový útok. Zabezpečte úkryty, brannú pripravenosť, kurzy prvej pomoci a pod.

 • Včas pripravte plány evakuácie, poučte ľudí, čo robiť, pomôcť im zásobiť sa nevyhnutnými potravinami a pomôckami (ochranné masky, obleky, potraviny, lieky, zabezpečenie majetku a pod.). Využite skúsenosti z pandémie a toho, čo sa deje na Ukrajine a viac predvídajte.

 • Nebuďte proti prítomnosti vojakov NATO na území Slovenska, zvýšte ich počet a urýchlite procesy čo najviac, konajte včas!

 • Prorokujte. Politici musia hovoriť dobré veci, ktoré budú. Budujte slovami národnú identitu, pravé vlastenectvo a našu spoločnú budúcnosť.

 • Vyhrajte hybridnú vojnu, aktívne sa do nej zapojte. Na to je treba vidieť, odhaliť a uznať, že v nej sme. Vyzbrojte jednotlivcov, ukážte im vhodné nástroje, zbrane na sebaobranu.

 • Zabezpečte policajnú a vojenskú ochranu na hraniciach počas prípadnej utečeneckej krízy - pozor na únosy ľudí, pašerákov tovarov a pod.

 • Intenzívne a s maximálnou pozornosťou sa venujte situácii na Ukrajine.

 • Koordinujte humanitárnu pomoc na Slovensku.

bottom of page