top of page
DecentEmotionalLadybird-size_restricted.gif

Dni modlitieb a pôstu

Neustále sa stretávame s tým, že Slovensko sa nie dostatočne a úplne vyrovnalo s obdobím komunizmu, čo má vplyv na ďalší vývoj našej krajiny. Naším úmyslom je mobilizovať, povzbudiť a inšpirovať kresťanov naprieč teologickým spektrom a bohoslužobnej praxi k pokorným modlitbám, prosbám za náš národ, k osobnému aj zástupnému pokániu počas týždňa modlitieb a pôstu.

Zbavme sa kliatby komunizmu!

Uskutočnite si vlastný týždeň modlitieb a pôstu, počas ktorého...

 1. sa chceme ako národ spoločne modliť, vyznávať svoje hriechy a hriechy svojich otcov podobne, ako to urobili Nehemiáš (1,5-11) a Daniel (9,3-19). V pokornej modlitbe  vyznávali hriechy svojho národa a Boh zmenil ich údel. Chceme robiť pokánie z toho, že sme v našom národe odsunuli Boha nabok a dali priestor komunizmu,

 2. sa chceme nahlas zriekať klamstiev a spôsobov ich presadzovania, ktorým sme sa naučili v komunizme. Železná opona síce padla v roku 1989, mnohé klamné spôsoby zmýšľania a konania však ostali dodnes, 

 3. chceme prehlasovať nad národom pravdu Božieho Slova. Božie slovo má moc zmeniť nielen jednotlivca ale aj celý národ,

 4. chceme ďakovať za tých, ktorí nesklonili svoje kolená pred komunizmom a ktorí nám zanechali duchovné dedičstvo v rôznych podobách.

Modloslužba

Vyznávame hriech modloslužby

Milovaní, utekajte pred modloslužbou! Nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov! 1 Kor. 10,14-20. 

Nebudeš sa klaňať iným bohom, ani ich uctievať, ani robiť ich skutky, ale bezohľadne zrúcaš ich pamätníky! Pánovi, svojmu Bohu, budeš slúžiť, aby požehnal tvoj chlieb a tvoju vodu a oddialil od Teba choroby! V tvojej krajine potom nebude ženy, ktorá by potratila, alebo bola neplodná. Ex. 23,24-26.

          Modloslužba komunistickej ideológie, všetkých jej zástancov, pozostáva v prvom rade v popieraní existencie Boha (ateizmus prezentoval ako vedecky dokázanú skutočnosť), Jeho lásky a v zbožstvení ľudí, "hrdinov komunizmu" – Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina, Gottwalda a ďalších. „Úspechy marxizmu robia na ľudí veľký dojem. Úspech ale sám o sebe nič nedokazuje. Šamani tiež často uspejú,“ píše prenasledovaný kňaz Richard Wurmbrandt. Komunizmus mal svoje sviatky, piesne, obrazy vodcov, rituály, sľuby, procesie, svojich otrokov, svojich falošných učiteľov a falošných prorokov, ktorí zvádzali ľud falošnými rečami (2. Pt. 2/1-3). Jeho zakladatelia Marx, Engels, Lenin boli aktívni v satanizme. Komunisti boli presvedčení, že keď zničia Cirkev a jej predstaviteľov, zničia aj samotného Boha. Existovala jedna pravda, a to pravda komunistickej strany. Kto sa proti nej postavil, stal sa automaticky triednym nepriateľom hodným spoločenského vylúčenia. Propagovaná rovnosť medzi ľuďmi mala byť dosiahnutá odstavením všetkých, ktorí rozmýšľajú inak, nik nesmel vytŕčať. Za triedneho nepriateľa číslo 1 boli, žiaľ, označení šíritelia Kristovho evanjelia. 

          Druhým základným pilierom modloslužby komunistickej ideológie bola jasná orientácia na materializmus, ktorý popieral existenciu duchovného sveta a preferoval len telesné bytie bažiace po peniazoch, majetku, postavení, sláve, zážitkoch, teda uctievaniu mamonu bez ohľadu na to, čo sa deje s naším duchom a dušou. Výsledkom je orientácia na konzum, kde mať je dôležitejšie než byť. Hmota bola povýšená nad vzťahy, nad lásku a pokoj duše, ľudia sa stali otrokmi práce. V ľuďoch formoval ideál šťastného života založený na materiálnom zabezpečení.

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusť nám a našim otcom našu modloslužbu. Odpusť nám, že sme obdivovali ľudí („hrdinov komunizmu“), vkladali do nich nádej, uctievali svoje vlastné brucho a prácu viac než Teba, živého Boha. Odpusť nám, že sme svoje šťastie založili na našom materiálnom zabezpečení. Otče, odpusť nám, že sme aj ako národ, aj ako cirkev, často zo strachu spolupracovali s Komunistickou stranou, podpisovali skryté dohody a sľubovali sľuby...

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

 • Zriekame sa klamstva: Boh nie je. A vyznávame pravdu: Boh je. Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet." Ž. 53,1.

 • Zriekame sa klamstva: Boh je mŕtvy. A vyznávame pravdu: Boh žije. Ale Pán je pravdivý Boh, on je Boh živý a večný Kráľ, od jeho prchkosti trasie sa zem, národy nevydržia jeho hnev. Jer. 10,10.

 • Zriekame sa klamstva: Viera je barlička pre slabochov. A vyznávame pravdu: Viera je pre všetkých. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 1.Tim.2,3-4. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jn. 5,4.

 • Zriekame sa klamstva: Veriaci sú hlupáci a blázni. A vyznávame pravdu: Veriaci ľudia sú rozumní a múdri. Kto sa (len) na svoj rozum spolieha, je pochabý, kto však chodí múdro, ten sa zachráni. Pr. 28,26.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Z detí kresťanov nikdy nič nebude.  A vyznávame: Deti kresťanov budú požehnané. ALELUJA. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. Ž. 112,1-2.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Náboženstvo je ópium ľudstva. A vyznávame: Zbožnosť je liek ľudstva. A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. 1.Tim. 6,6.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Náboženstvo je metla ľudstva. A vyznávame: Zbožnosť je užitočná. Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 1.Tim. 4,8.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Sväté Písmo je ľudský výmysel, legenda. A vyznávame: Písmo je pravdivé a zodpovedá histórii. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. 2.Tim. 3,16. 

VĎAČNOSŤ

          Otče, ďakujeme za tých, ktorí nesklonili svoje kolená aj za cenu vlastného ohrozenia a utrpenia pre svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Ďakujeme za veriacich, ktorí sa aj vo väzení modlili, spievali nábožné piesne, svedčili o Bohu, o Jeho láske, ďakujeme, že aj tam vo väzení mohli viesť ateistov k viere, či  v tajnosti vysluhovať sviatosti. Ďakujeme Ti za tých, ktorí aj napriek všetkej zlobe pri vyšetrovaní a vo väzbe vydávali  po návrate domov svedectvo, že: „zažili aj také krásne chvíle, aké by tam vonku na slobode neboli mohli zažiť.” 

Vyznávame hriech klamstva

Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 1. Jn. 2,31-23.

          Modloslužba je väčšinou veľmi úzko spojená s klamstvom, prevrátenosťou a podvodom. Základným účelom klamstva je zbaviť ľudský svet skutočnej Pravdy a jej požehnania. Taktikou je postupné vymazanie slova hriech z ľudského slovníka a tak zadusiť v našich dušiach akýkoľvek hlas svedomia, ktorý nám bráni naplno sa odovzdať zlu. Za maskou slobody sa ponúka hriech ako atraktívne dobro a predstavuje sa dokonca ako nevyhnutná súčasť ľudského života. Kto však rozsieva klamstvo, dobrovoľne spolupracuje na zničení seba i svojich blížnych, lebo len pravda prináša život a pravda skutočne oslobodzuje.

          Klamstvo, ktorému komunistický režim otvoril dvere spoločnosti dokorán, dodnes predostiera svoje vykonštruované „pravdy“ verejne. Marx píše: „Prvou povinnosťou  médií je podrývať základy existujúceho politického systému“, teda autorít.  A „Učím slová, ktoré sú zamotané do diabolského klbka. A tak si každý môže myslieť, čo si myslieť chce.“ 

          Celá ideológia komunizmu bola založená na klamstve, polopravdách a podvodoch. Či už ide o

 • revolúciu a triednu nenávisť – revolúcia neprinesie blaho spoločnosti, je v skutočnosti vzburou a nenávisť vedie k vojne, nie k mieru,

 • pokrytecký spôsob života jej nositeľov, ktorý zdanlivo bojovali za chudobných (za proletariát),

 • ideál rovnosti, v ktorom boli ľudia rovní a rovnejší, kde „rovnosť“ sa dosahovala podvodmi, korupciou alebo donášaním,

 • vlastnú históriu – v skutočnosti išlo o vymazanie nepohodlnej histórie a identity podmaneného národa,

 • morálku – podporovanie nenávisti medzi skupinami v spoločnosti, lži, krádeží, zabíjania, zrádzania rodiny a priateľov, týrania, sexuálnej „slobody“, krivých výpovedí..., falošných priateľstiev (súdruh a súdružka) a to všetko podľa hesiel: všetko je dovolené a účel svätí prostriedky.

 • chápanie rodiny – rodičia majú budovať spoločnosť, o výchovu detí sa postará štát. 

 • chápanie hodnoty ľudského života 

 

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusť nám a našim otcom, že sme sa búrili proti Tvojmu poriadku, ako sa má spravovať spoločnosť. Odpusť nám, že sme používali lož, skresľovali pravdu a zakrývali si oči pred ňou. Odpusť nám, že sme vo svojej pýche klamali druhých, seba aj svoje deti. Odpusť nám, že sme zneužili médiá na šírenie klamstiev, propagandy a nemorálnosti namiesto toho, aby sme šírili Tvoje slovo a Tvoje dobré zákony. Odpusť nám, že sme žili pokrytecky pred Tebou, že sme nežili morálne – podľa Tvojich dobrých inštrukcií, ktoré prinášajú život. Odpusť nám, že sme verili lživým slovám namiesto Tvojmu Slovu...

 

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

          1. Zvestovanie pravdy

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Pravda sa nehovorí. A vyznávame Božie slovo: Hovor pravdu. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. Ef. 4,25.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Veriaci sú tmári. A vyznávame: Kresťania sú svetlom na svete. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Mt. 5,14.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Ak veríš, nikomu to nehovor! A vyznávame: Ak veríš, hovor to, čomu veríš! Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: "Uveril som, a preto som povedal," aj my veríme, a preto hovoríme. 2.Kor 4,13. A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Mk. 16,15; Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. Rim. 1,16.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Viera je tvoja osobná vec. A vyznávame: Viera sa zdieľa. Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. Sk. 18,9.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Cirkev je nebezpečná, preto sa musí zničiť. A vyznávame: Cirkev je mesto postavené na vrchu. ...ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. 1.Tim. 3,15.

          2. Osobnosť človeka

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Svedomie neexistuje. A vyznávame: Svedomie existuje. Preto sa aj ja stále usilujem, aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Sk. 24,16. Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery,... 1.Tim. 1,5.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Jedinec nemá hodnotu. A vyznávame: Každý človek má hodnotu a nevyčísliteľnú cenu. Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Gn. 1,26.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetci sú si rovní, ale niektorí rovnejší. A vyznávame: V Kristovi sú si všetci ľudia rovní: Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Kol. 3,11. Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Sk. 10,34-35.

 • Odmietame a zriekame sa prísah, sľubov iskier a pionierov, pretože je napísané: “Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal! No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Mt. 5,33-36; Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov. Ž. 33,10.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: V ničom nevynikaj! Boh prikazuje: Vynikaj v dobrých skutkoch! Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční. Tít. 3,8 a 14. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. 1Kor. 12,7-11.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Človek nemá slobodu rozhodovania. A vyznávame: Človek dostal slobodnú vôľu ako dar. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!" Rim. 8,15. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! Gal. 5,13.

 

          3. Rodina

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Kolektívna výchova je lepšia ako výchova v rodine. A vyznávame: Rodina je základom spoločnosti. Lebo kým som bol (ešte ako) dieťa u otca, útly jedináčik pod dozorom matkiným, poučoval ma a vravel mi: "Nech sa ti srdce pridržiava mojich slov! Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst! Neopúšťaj ju, tak ťa bude chrániť, obľubuj si ju, tak ťa bude strážiť. Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! Vyzdvihuj ju, a zvýši tvoju (vážnosť), dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš. Ovinie ti hlavu nádherným vencom (a) obdarí ťa ozdobnou korunou. Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky a rozmnožia sa ti roky života! Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti. Pr. 4,1-13. ...poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Dt. 6,7.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Ženy nemajú hodnotu. A vyznávame: Ženy majú veľkú hodnotu. Potom Pán, Boh, povedal: "Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná." Gen. 2,18; Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly. Pr. 31,10. 

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Matky musia chodiť do práce a budovať socializmus, nie sa starať o deti. A vyznávame: Úloha matky vo výchove detí je nepostrádateľná. Ale (žena) bude spasená rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti. 1.Tim.2,15.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Postihnutí, chorí a starí nemajú hodnotu a vyznávame: Všetci ľudia bez ohľadu na vek a zdravie majú rovnakú hodnotu pred Bohom. Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho trest neminie. Pr. 17,5.  Šediny sú ozdobnou korunou, (no táto koruna) sa nadobúda čestnou púťou (života). Pr. 16,31.

          4. Spoločenské zriadenie

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Klamstvo je v poriadku. A vyznávame: Klamstvo nie je v poriadku. Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou. Prísl. 12,22.

 • Odmietame a zriekame sa klamlivej proklamácie: So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak. A vyznávame: Všetko raz pominie, iba Boh je večný. S Ním chceme ísť na veky. Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. Ž. 146,10.

 • Odmietame a zriekame sa klamlivého oslovovania súdruh, súdružka – falošného priateľstva na základe komunistickej ideológie. A vyznávame: Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Mt. 12,50.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Za komunistov bolo lepšie. A vyznávame: Najlepšie je v Otcovom dome. Jeden deň v  Tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov. Ž. 84,11.

VĎAČNOSŤ

          Ďakujeme za tých, ktorí šírili Tvoje Slovo, učili po domoch, pašovali Biblie a neúnavne sa modlili za ďalšie generácie napriek tomu, že boli osočovaní a žili v ohrození. Ďakujeme za učiteľov a profesorov na univerzitách, ktorí odmietli lož, že veda dokázala, že Boha niet a nebáli sa vyznať, že pochádzajú z kresťanskej rodiny. Ďakujeme za všetkých verných Tvojej pravde napriek tomu, že ich to stálo vedúcu pozíciu na škole či univerzite, v nemocnici, či v cirkvi a čakala ich fyzicky ťažšia práca. Ďakujeme za rodiny členov KSČ, kde aspoň z úcty k rodičom alebo starým rodičom dovolili na Vianoce či Veľkú noc pri rodinnom stole prečítať Božie Slovo, modliť sa a spievať. Ďakujeme Ti za rodiny, kde  Božia láska víťazila nad klamstvom, neverou a nespravodlivosťou v spoločnosti.

Klamstvo

Vyznávame hriech nenávisti

My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 1. Jn. 14-15.

 

          Veľká úloha pri budovaní  ľudovodemokratickej,  potom socialistickej spoločnosti  bola v komunistickej ideológii pripísaná  diktatúre proletariátu, robotníckej triede. Netreba  sviatok Vianoc, bude sviatok práce – sami si vybudujeme raj na zemi. Tí, ktorí z pohľadu komunistov marili budovateľské úsilie robotníckej triedy, boli označení za triednych nepriateľov, čo viedlo k ich spoločenskému vylúčeniu.

          Nenávisť je spojená s duchom smrti, preto dochádzalo k násiliu, k vraždeniu nevinných, ktorí boli počas komunistického režimu prenasledovaní, väznení, mučení a popravení. Ich nespravodlivo preliata krv bude volať dovtedy, kým zem nebude v pokání očistená. V politických procesoch na Slovensku bolo za politické trestné činy odsúdených 71 168 osôb, z toho 51 zahynulo vo väzení. 8 240 osôb prešlo v rokoch 1948 − 1953 tábormi nútených prác (napr. v Novákoch), v ktorých bezbranní zomierali následkom nedostatočnej starostlivosti a zanedbania zdravotnej pomoci. Hoci sa režim v priebehu 60. rokov zmiernil, naďalej zotrvával na prenasledovaní a zastrašovaní obyvateľstva. Marx napísal vo svojom článku v časopise The New York Tribune v roku 1856, že Židia kradnú bohatstvo národov a že sa stali tak mocnými, že ohrozujú život celého sveta. Táto lož žije dodnes. Marxov nasledovník Stalin povedal, že „najväčšou radosťou je vypestovať si priateľa, ktorý vám s dôverou položí hlavu na hruď a vy mu potom vrazíte nôž do chrbta. Väčšia slasť neexistuje.“ Komunistickým zločinom sa nič nevyrovná. Akému inému systému sa podarilo pozabíjať 60 miliónov ľudí behom polstoročia?

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusť nám a našim otcom nenávisť jedného voči druhému. Odpusť nám, že sme prenasledovali, posmievali sa, páchali násilie na tých, ktorí zmýšľali inak. Odpusť nám, že sme sa prizerali násiliu a nič s tým neurobili. Odpusť nám naše nenávistné slová a slová preklínania. Odpusť nám horkosť, nemilosrdnosť a závisť. Odpusť nám, keď sme zrádzali druhých ľudí kvôli vlastnému prospechu. Odpusť nám, že sme učili svoje deti nenávidieť určitú triedu v spoločnosti alebo iné národy za železnou oponou. Odpusť nám, že sme zneužívali postavenie a moc na to, aby sme likvidovali slabších. Odpusť nám, že sme šírili nenávisť k iným ľuďom v médiách. Odpusť nám tiež našu nenávisť voči Židovskému národu...

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Rozmanitosť a originalita je zlá. A vyznávame: Boh miluje rozmanitosť. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. Rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. 1Kor. 12,4-6; Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" a stalo sa tak. Gen. 1,24.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Násilie v záujme štátu je povolené v záujme štátu. A vyznávame: Moc sa nesmie zneužiť! Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť, a nielen zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. Rim. 13,3-6.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Židia sú úžerníci, prefíkaní, chamtiví, násilní. A vyznávame, že Židia sú Bohom vyvolený a milovaný národ. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; On je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen. Rim. 9,4-5.

VĎAČNOSŤ

          Ďakujeme za všetkých, ktorí  verili  Bohu a vedeli, že nenávisť  voči iným ľuďom je  hriech. Ďakujeme za tých, ktorí sa podriaďovali vrchnosti len po hranicu hriechu! Ďakujeme, že sa nedali zmiasť klamstvami, nenávisťou a násilnosťami, ktoré sa pod vedením KSČ diali v spoločnosti.  Ďakujeme Ti za verných veriacich, ktorí napriek riziku prenasledovania navštevovali  nedeľné bohoslužby, hľadali v modlitbe spôsob ako zachovať sviatočný deň. Ďakujeme za smelé počínanie duchovných, ktorí  sa vedeli pokorne, ale rozhodne postaviť proti svojvoľnému rušeniu  Služieb Božích v nedeľu a v iné kresťanské sviatky. Ďakujeme za ich odvahu byť príkladom aj vtedy, keď museli opustiť duchovnú službu a ísť do iného zamestnania, aby verne svietili aj tam. 

Nenávisť

Vyznávame hriech pýchy

„Beda odbojným synom, ktorí snujú plány, ale bezo mňa,“ znie výrok Hospodina, „uzatvárajú spojenectvo, ale nie v mojom duchu, takže hromadia hriech na hriech. Iz. 30,1.

          Pýcha režimu bola založená na namyslenom sebavedomí, že najlepší spoločenský systém na svete je komunizmus pod vedením Komunistickej strany, podľa ideológie Marxa a Lenina, s dôsledným ateizmom. Cestovanie do kapitalistických krajín bolo na hraniciach prísne kontrolované, aby snáď  ľudia  nenadobudli  o systéme pochybnosti a neuzreli pravdu,  že inde ľudia žijú lepšie ako my tu v našej vlasti pod vedením KSČ. Pýcha sa počas komunistického režimu prejavovala neskrývanou nenávisťou voči cirkvi, pohŕdaním Božími ideami, ponižovaním a degradáciou kňazov, duchovných, rehoľníkov i veriacich laikov, prijímaním jedinej pravdy a to pravdy KSČ. Politika komunizmu bola a vždy ostane udupávaním a degradáciou všetkých, ktorí majú iný názor, než je názor strany. Pýcha sa prejavuje viditeľnou aroganciou, nadradeným prístupom k „menejcenným“ členom spoločnosti a neskrývaným odporom voči Bohu. Pýcha je spojená s pocitom neomylnosti, dôležitosti a jedinej platnej pravdy. V podstate každý človekom stvorený -izmus je poznačený pýchou svojich stvoriteľov. Nacizmus učil, že Boh je mŕtvy, komunizmus, že Boh nikdy neexistoval a humanizmus robí Boha z človeka. V Komunistickom Manifeste Marx a Engels napísali, že proletár vidí v zákonoch, morálke a náboženstve „len buržoázne predsudky, za ktorými sa skrývajú buržoázne záujmy“. Božie zákony považovali za putá.                Písmo nazýva v Žalme 2,1-3 tento postoj vzburou: Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a Jeho Pomazanému: „Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy!“  Marxov priateľ Bakunin napísal: „Behom tejto revolúcie budeme musieť v ľuďoch vzbudiť diabla; budeme musieť vzbudiť ich najhlbšie vášne. Naším poslaním je ničiť, nie vzdelávať. Ničivá vášeň je tvorivá.“ 

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusť nám a našim otcom našu pýchu, aroganciu a nadradený prístup k druhým ľuďom. Odpusť nám, že sme považovali Tvoje zákony za putá, ktoré treba roztrhať. Odpusť nám, že sme budovali spoločnosť bez Teba, že sme chceli vybudovať šťastnú budúcnosť vlastnými prostriedkami. Odpusť nám, že sme Ťa vyhodili z našej spoločnosti a z našich škôl.  Odpusť nám našu vzburu voči Tebe a Tvojmu slovu a naše pokrytectvo...

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Komunisti majú vedúcu úlohu v štáte. A vyznávame: Vláda slúži ľuďom a sama je podriadená Bohu. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Rim. 13,3.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Nesmieš hovoriť svoj názor. A vyznávame: Každý má právo na svoj názor. Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Gal. 5,1.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Musíme sa uzavrieť svetu, zavrieť hranice, pretože sme v ohrození.  A oproti tomu vyznávame: Máme poslanie byť požehnaním pre okolité národy. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého... Mt. 28,19.  Púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho (zasa) nájdeš. Podeľ svoj majetok na sedem, ba na osem častí, lebo nevieš, aké nešťastie sa strhne nad krajinou. Kaz. 11,1.

VĎAČNOSŤ

          Ďakujeme za verných kresťanov, ktorí povýšenecký prístup k iným ľuďom vedeli znášať, podopierali sa spoločnými modlitbami a vzdelávaním podľa biblického učenia. Ďakujeme za (podľa vtedajších nariadení Úradu pre veci cirkevné) ilegálne organizované stretnutia  pracovníkov v cirkvi na povzbudenie viery. Ďakujeme za statočných prednášateľov zo zahraničia, ktorí tajne prinášali Tvoje Slovo a kresťanskú literatúru, učili budúcich misijných pracovníkov, hoci vedeli, že ak by ich zadržali, znamenalo by to  tri roky väzenia u nás. Ďakujeme, že Tvoja láska vyháňa každý strach. 

Pýcha

Vyznávame hriech otroctva a manipulácie

Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu! Gal. 5,13.

 

          Marx tvrdil, že príčinou zotročenia ľudí je kapitalizmus, a preto treba tento prehnitý systém zvrhnúť (revolúciou). Potom bude nasledovať prechodné obdobie diktatúry proletariátu, potom pominú vojny, revolúcie a nastane láska a mier. Komunizmus bol systémom, v ktorom sú práve manipulácia a zotročenie priamymi prostriedkami pre získanie moci. Manipulácia vzbudzuje väčšinou všeobecný strach a strach je dokonalým nástrojom každého zotročovania. Stačí pohroziť človeku odobratím detí, zničením rodiny, cti, stratou zamestnania alebo večného zatratenia a zastrašená osoba sa vôli tyrana radšej podvolí. Základnou črtou zotročovania je vynucovania si poslušnosti násilím, onálepkovaním a  trestaním všetkých, ktorí sa nepodvolili vopred pripravenému „programu“. Zdegradovaný človek je odstavený spoločensky, jeho dobré vlastnosti sú úmyselne skresľované, chyby zveličované a podfarbené rôznymi klamstvami, aby sa cielene vypestoval voči takému indivíduu odpor. Toto všetko sa samozrejme deje so zreteľom na dobro spoločnosti. Každý manipulátor dáva všetkým svojim podriadeným rád pocítiť, kto je autoritou. 

          Komunizmus mnohým svojim občanom zhabal majetok a mnohých uväznil. Cieľom Akcií K a K2 (kláštory) a R (rehoľníčky) bolo skonfiškovanie budov kláštorov (na Slovensku bolo na jar 1950 do 100 mužských a vyše 165 ženských), zlikvidovanie rehoľných komunít na ich historických a tradičných miestach (v tom čase bolo na Slovensku vyše 1 000 rehoľníkov a vyše 4 250  rehoľných sestier). Mnohých z nich pozvážal do tzv. centralizačných kláštorov (v skutočnosti to boli väznice s väzenským režimom). V nich vykonávali nútené práce a bol vyhradený čas na politickú prevýchovu. Komunikácia s vonkajším svetom bola úplne vylúčená, alebo sa obmedzovala na minimum. Skonfiškované budovy boli určené pre socialistické organizácie, armádu,                  Zbor národnej bezpečnosti, školstvo, rôzne ústavy. Po obsadení kláštorov boli nešetrným zaobchádzaním zničené knižnice a rozkradnuté mnohé vzácne rukopisy, tlače, obrazy a nábytok. Samotné budovy získali najmä krajské a miestne národné výbory, rôzne administratívne úrady, telovýchovné spolky, detské domovy a pod. V správe pre politický sekretariát ÚV KSČ, ktorá bilancovala získané materiálne hodnoty, bol výsledok akcie označený za najväčší majetkový presun od privlastnenia majetku Nemcov, „znárodnenia“, a pozemkovej reformy. Inak povedané, rozsahom išlo o tretiu najväčšiu krádež od roku 1945. 

Gréckokatolícku cirkev na 18 rokov natvrdo zrušili (Akcia P – pravoslavizácia), duchovných väznili a mučili a aj po obnove v roku 1968 bola naďalej v nemilosti režimu. Nenávisť voči gréckokatolíckej cirkvi síce zúrila na našom území už pred osudným rokom 1950, no skutočné okovy jej štátna moc nasadila až po komunistickom prevrate. 

          Už v r. 1949 vstúpil do platnosti Zákon o hospodárskom zabezpečení  cirkví  štátom  –  teda štátna vrchnosť   pod vedením KSČ urobila z duchovných, farárov, biskupov štátnych zamestnancov. Dostali od štátu plat, ale mohli byť aj veľmi ľahko zbavení funkcie v cirkvi. Do funkcií v cirkvi boli ustanovení ľudia, ktorých si  štátna vrchnosť  vybrala podľa  svojich kritérií.

Evanjelická cirkev Augsburského vyznania sa proti tomu rozhodne postavila, ale zákon bol napriek tomu schválený. Okrem chrámu a fary bol skonfiškovaný všetok ostatný majetok (sirotince, diakonické domovy, nemocnice, cirkevný majetok). Prišli vyšetrovacie väzby - roky väzenia pre farárov a biskupov. Hoci prezident Zápotocký pri nástupe v r. 1953 udelil amnestiu,  ktorou sa dostali na slobodu väzni pre Božie Slovo, namiesto nich boli šikanovaní, zaistení a uväznení ďalší veriaci – lebo vraj učia deti a mládež o Bohu, a tak kazia budúcnosť  komunizmu.

          Akcia B bola vyvrcholením predchádzajúcich pokusov vyčistiť mestá od nežiaducich ľudí. Štátna moc celú akciu prezentovala ako riešenie naliehavej bytovej otázky. Na Slovensku muselo svoje domovy v rokoch 1952 až 1953 opustiť 1 046 rodín. Najlepšie byty a domy, tzv. triedy A, dostali najvyšší predstavitelia strany a štátnej bezpečnosti. Nasledovali zamestnanci štátnych inštitúcií, a až byty kategórie D dostali ľudia, ktorí ich potrebovali. Hoci Zákon č. 312/1992 Z. z. a jeho novela č. 492/1992 Z. z. otvorili cestu rehabilitácii a odškodneniu očisty miest, prakticky však znamenali zdĺhavé dokazovanie pravdy pred súdmi, čo znamenalo obrovské sklamanie a frustráciu postihnutých ľudí. 

          V mentalite národa ešte stále zostalo z čias otroctva komunizmu to, že akosi podvedome hľadáme nového vodcu, ktorý by za nás všetko vyriešil. Inklinujeme k tomu vybrať si toho, kto nám viac sľúbi a nepozeráme sa až tak na jeho skutočné hodnoty a charakter. Nízke sebavedomie národa, pocit vlastnej nedostatočnosti a neschopnosti napriek nádhernému dedičstvu národa je taktiež priamym dôsledkom otroctva. Z ťažko dosiahnuteľného sna o materiálnom zabezpečení a klamlivého ideálu o možnosti triednej rovnosti sa však časom zrodila závisť. Následkami otroctva sú tiež neprajnosť, nepriebojnosť, submisívnosť, spochybňovanie vlastných kvalít, reptanie, korupcia, neschopnosť sa rozhodovať a stáť na vlastných nohách. Dnes sme v dôsledku rozbitia hodnotového systému komunistickým režimom otrokmi iných ľudí (ak máme z nich strach) alebo vecí – materializmu, konzumu, návykových látok, práce a pod., pretože sloboda začína v srdci. Strach z človeka (Čo si o mne ľudia pomyslia?) môže viesť k tomu, že sa  vzdávame aj vlastných hodnôt, alebo neurobíme veci, ktoré sú dobré a potrebné.

 

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusti nám a našim otcom, že sme kontrolovali, manipulovali, a tak zotročovali druhých ľudí. Odpusť nám, že sme podporovali klientelizmus a rodinkárstvo, a tým manipulovali výber ľudí na zodpovedné pozície. Odpusti nám, že sme presadzovali diktatúru proletariátu, že sme si vydobýjali poslušnosť násilím. Odpusť nám, že sme degradovali spoločensky nepohodlných ľudí a donútili ich odsťahovať sa. Odpusť nám našu závisť. Odpusť nám krádeže majetku týchto ľudí a ich väznenie alebo násilné vysťahovanie z ich domovov. Odpusť nám, že sme našu záchranu  a riešenie problémov hľadali v človeku a nie v Tebe. Odpusť nám strach z človeka. Odpusť nám, že sme rozbili kresťanské hodnoty v spoločnosti a že sme povýšili materializmus, konzum, prácu, že sme boli ustarostení o svoj život...

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Manipulácia s druhými je v poriadku. A vyznávame: Manipulácia je zlá. Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým Slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!" 1. Sam. 15,23

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Treba sa báť autorít, kvôli zneužitiu moci. A vyznávame: Autorita vedie a chráni. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Rim. 13,3.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Zodpovednosť za nás nesie štát. A vyznávame: Každý je zodpovedný za svoj život. A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. Rim. 14,12; On odplatí každému podľa jeho skutkov... Rim. 2,6.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Štát sa postará. A vyznávame: Nebeský Otec sa stará o každého človeka a pozýva ho  spolupracovať s Ním. Občan je svojprávny a schopný samostatnosti. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Mat 6,8; Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. Ž. 55,23.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Vedúcu úlohu v štáte má robotnícka trieda. A vyznávame: Vladár má byť múdry a vzdelaný bez ohľadu na to, z akej triedy pochádza. Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom. Prísl. 1,7; Vladár, ktorý nemá rozumnosti, (býva) veľký vydierač, (no iba) ten, kto nenávidí nestatočný zisk, bude dlho žiť. Prísl. 28,16.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Drž hubu a krok. A vyznávame, že budeme slobodne hovoriť pravdu a žiť podľa nej. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Ef. 5,13; Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach. Zach. 8,16.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Zmysel života a záchrana je v práci. A vyznávame: Zmysel života je vo vzťahu s Bohom. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Ef. 2,8-9.

 

VĎAČNOSŤ

          Nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetkých ľudí, ktorí boli vo funkciách a predsa nezneužívali  svoje postavenie. Ďakujeme Ti za ich charakterové vlastnosti – ich hľadanie pravdy a spravodlivosti, za kresťanskú výchovu z minulosti, ktorá  im svietila. Ďakujeme Ti tiež za ľudí, ktorí  sa nedali zlomiť, hoci sami trpeli prenasledovaním, nasledovali príklad Pána Ježiša a modlili sa za tých, ktorí ich prenasledovali (Mt. 5,44), dobrorečili a nezlorečili (Rim. 12, 24). Ďakujeme Ti za tých, ktorí keď nemohli zvestovať Tvoje Slovo na jednom mieste, odišli na iné (Mat. 10,23) a tam neúnavne svietili ďalej. Ďakujeme za roľníkov – za tých gazdov, ktorí naučili Rómov veriť  (Bohu a Jeho láske) a pracovať. Ďakujeme, že keď boli títo gazdovia označení za kulakov a museli odovzdať polia a majetok do roľníckeho družstva a vysťahovať sa, vtedy aj Rómovia plakali s nimi. Ďakujeme za všetky svedectvá o ľuďoch, ktorí sa nenechali zotročiť v srdci, a tak zostali slobodní aj vo väzení. Ďakujeme, že v utrpení mnohí objavili zmysel Tvojho utrpenia…

Otroctvo a manipulácia

Vyznávame hriech strachu

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže dušu i telo zahubiť v pekle! Vy máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda! Mt. 10,28-30.

 

Prečo ste predesení a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? ... Dotknite sa ma! Lk. 24/38-39.

 

          Obdobie komunizmu bolo pre rozmach pôsobenia strachu dokonalou živnou pôdou, napokon ako pri všetkých diktatúrach, aj tu sa poslušnosť vyžadovala zastrašovaním. Diabol je veľkým manipulátorom, a práve zastrašovanie používa ako nástroj získavania moci nad ľudským pokolením. Rád vzbudzuje v človeku beznádej, bezmocnosť, zúfalstvo a strach prinášajúci fyzické aj psychické utrpenie. Predstavitelia moci pôsobili na ľudí verejnými vykonštruovanými procesmi, aby si každý uvedomil, čo ho čaká, ak sa vzoprie. ŠTB (Štátna tajná bezpečnosť) pracovala s ľudským strachom veľmi aktívne: sledovaním, vyhrážaním, domovými prehliadkami, mučením. Toto všetko sa dialo s jediným cieľom, a to s cieľom upevnená moci Komunistickej strany.

          50. roky a začiatok 60. rokov 20. storočia boli najdrastickejším obdobím komunistického režimu. Boli charakteristické perzekúciami takmer všetkých vrstiev spoločnosti a vykonštruovanými súdnymi procesmi. Na Slovensku bolo v tomto období protiprávne odsúdených viac ako 71 000 ľudí na súhrnne viac ako 85 000 rokov väzenia. V celom Československu bolo popravených za tzv. protištátne činy 250 ľudí, do 500 ľudí zahynulo na hraniciach pri úteku, do 600 ľudí zavraždili vyšetrovatelia ŠTB pri výsluchoch, 8 000 väzňov režimu zahynulo v baniach, vo väzniciach a lágroch. Ďalších 400 000 ľudí ušlo alebo bolo vyhnaných z republiky. Mnohé obete režimu boli bez súdu väznené v pracovných táboroch, v pomocných technických práporoch (PTP), im a ich rodinným príslušníkom bol znemožnený prístup k vzdelaniu i spoločenskému uplatneniu.

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusť nám a našim otcom, že sme sa báli človeka a nedôverovali Ti, že Ty si mocný nás vytrhnúť z moci nepriateľa. Odpusť nám a našim otcom zastrašovanie, vykonštruované súdne procesy, zasahovanie do súkromia, prenasledovanie, väznenie a smrť mnohých ľudí. Odpusť nám a našim otcom, že sme spôsobovali utrpenie jeden druhému, odpusť nám našu deštruktívnu kritiku. Prosím, pomôž nám jeden druhého sa nebáť, opäť si dôverovať,  a navzájom sa povzbudzovať...

 

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Ohrozuje nás triedny nepriateľ. A vyznávame: Nemusíme sa báť. Veď On sám povedal, že nám umožní, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili Mu bez strachu vo svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky naše dni.” Lk. 1,74-75. Nezanechám ťa, ani neopustím. Preto smelo môžeme povedať: Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?" Hebr. 13,5-6. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v ponebeských oblastiach.  Ef. 6,12. 

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Musíme ľudí strážiť, sledovať a kontrolovať. Proti tomu vyznávame: Môžeme ľuďom dôverovať. Pán je Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 2Kor. 3,17.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Skry sa v dave!  A vyznávame: Boh hovorí: Buď svetlom a svieť! Ani lampu nezažnú a nepostavia pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Mt. 5,15-16.

VĎAČNOSŤ

          Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si nám dal príklad, ako žiť na úzkej ceste života s Tebou. Ďakujeme Ti za ľudí viery, ktorí si čítali Sväté Písmo, počúvali a učili sa Božie Slovo, zotrvávali v spoločenstve a na modlitbách aj v tomto ťažkom čase. Ďakujeme, že v nebezpečenstvách od pohanov, od vlastnej rodiny, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často bez spánku, o hlade a smäde, často v pôstoch, v chlade a v nahote (2.Kor. 11,23-27) vytrvali, a verne Ťa nasledovali. Ďakujeme, že hoci trpeli spolu s väzňami, s radosťou znášali, keď ich obrali o majetok, lebo vedeli, že majú lepší a trvalejší majetok (Žid. 10,34). Nepomýlilo ich ani väzenie za pravdu evanjelia, ani rozchvátanie majetku, ani utrpenie v medziľudských vzťahoch, neprestali v Teba dúfať, nepohoršili sa ani v údolí tieňov smrti. Ďakujeme, že zostali svetlom a soľou. Ďakujeme za verných rodičov, ktorí neprestali viesť svoje deti k živej viere napriek prísnemu pokarhaniu autorít, že tým robia svojim deťom zle. Ďakujeme, že napriek vyhrážkam, že ich deti nevezmú na preferovanú školu, predsa dúfali v Teba ako najvyššiu autoritu, ako Toho, ktorý má posledné slovo.

Strach

Vyznávame hriech nespravodlivosti

Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. 1. Jn. 3,10.

 

Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých. Dt. 16,19.

          Okrem individuálnych krívd, ktorých následky postihujú rodiny, významne zasahujú do našich životov aj  krivdy vykonané predstaviteľmi národa. Násilná smrť niektorých čelných predstaviteľov krajiny, korupcia, klientelizmus, podplácanie súdov a iných vyššie postavených orgánov, osôb na vplyvných miestach, sa pred Božou tvárou rovnako pokladá za  nespravodlivosť, pretože znemožňuje všetkým, ktorí chcú čestne v danej veci uspieť. Nespravodlivosť sa týka aj vybavovania, teda protekcie prestížnych škôl, zamestnania, lekárskej starostlivosti, bývania, atď... Toto všetko je prejavom pyšnej samospravodlivosti, keď situáciu berieme do vlastných rúk a chceme nečestným spôsobom získať osobné výhody na úkor slabších. V Božích očiach však účel nikdy nesvätí prostriedky. Ohováraním, osočovaním, tvrdou kritikou, krivými nepravdivými výpoveďami o iných taktiež vzniká krivda.

          V období komunizmu došlo k mnohým krivdám – krádežiam majetku, pracovných pozícií, postavenia a cti. Nespravodliví však nezdedia Božie kráľovstvo (1. Kor. 6,7-9), nebudú mať k nemu prístup. Naopak, mnoho vládze modlitba spravodlivého (Jk 5,16). „A Boh pokoja, ktorý na základe krvi večnej zmluvy vyviedol z mŕtvych veľkého Pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás zdokonalí v každom dobrom skutku, aby ste plnili Jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa Jemu páči skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen“ (Žid. 13,20-21).

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusť nám a našim otcom, že sme konali nespravodlivo voči svojim blížnym. Odpusť nám, že sme prijímali nespravodlivé zákony (Iz. 10,1). Odpusť nám, že sme kradli v práci, kradli pozemky, korumpovali vplyvných ľudí, podporovali klientelizmus, vybavovali si protekciu a nečestným spôsobom získavali rozličné výhody. Odpusť nám, že sme ohovárali a osočovali iných, krivo o druhých vypovedali, a tak ničili ich česť a postavenie. Vo svojom Slove  hovoríš (2. Kron. 7,14), že keď uzavrieš nebesia a nebude dažďa, keď prikážeš kobylkám spustošiť zem, keď pošleš na svoj ľud mor a Tvoj ľud, pomenovaný po Tebe, sa pokorí, bude sa k Tebe utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočuješ ho z nebies, odpustíš mu jeho hriech a jeho zem uzdravíš. Otče, pokorujeme sa pred Tebou, prosíme, odpusť nám náš hriech a uzdrav našu zem…

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Kapitalizmus je zlo. A vyznávame: Poctivé podnikanie je požehnané. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. 1.Tim. 6,10; Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Dt. 28,8.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Pracovať pre štát sa musí zadarmo (zväzáci, brigády…). A vyznávame: Tvorivá práca má byť po zásluhe ohodnotená. Veď Písmo hovorí: "Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu" a "Robotník si zaslúži svoju mzdu." 1.Tim. 5,18; ...ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Mt. 10,10.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Kto nekradne, okráda svoju rodinu. A vyznávame: Krádež je zlo. Nepokradneš! Ex. 20,15. O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky. Ž. 37,18.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Súkromné ​​vlastníctvo je zlé. A vyznávame: Boh rozdeľuje dary, ako sám chce. ...lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. Dt. 8,18; Jeho pán mu povedal: “Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.” Mt. 25,21.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetci by mali mať rovnako. A vyznávame: Každý má podľa obdarovania. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Ef. 4,7.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Šľachta a podnikatelia vykorisťujú ľud. A vyznávame: Podnikatelia vytvárajú pracovné miesta a pomáhajú rozvoju krajiny. Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci. Pr. 12,24.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Musím ohovárať a udávať, aby som prežil v systéme. A vyznávame: Nebudem udávať svojho blížneho, pretože je napísané: Mt. 12,37; Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Dt. 5,20. Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi, násilníka stihne náhla skaza. Ž. 140,12. Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím. Pr. 18,21. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený." 

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Dohody so zlom ma zachránia. A vyznávame: Zmluvy so zlom vedú k záhube. Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu! Ex. 23,32. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď na vás príde plieskajúci bič, budete ním ubití. Iz. 28,19. 

 • Odmietame a zriekame sa názoru, že krivda je v poriadku. A vyznávame, že krivda je bezprávie. Kto dáva priechod pravde, oznamuje spravodlivosť, ale falošný svedok hovorí lži. Pr. 12,17.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Účel svätí prostriedky. A vyznávame, že cesta k cieľu je rovnako dôležitá ako cieľ. Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Ž. 37,3. Ale vaša reč nech je "áno - áno", "nie - nie". Čo je navyše, pochádza od Zlého. Mt. 5,37.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetko patrí všetkým. A vyznávame: Pánovi patrí všetko. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Ž. 24,1.

VĎAČNOSŤ

          Otče, ďakujeme Ti za bratov, ktorí v utrpeniach, s vierou, rástli k dokonalosti, lebo verili: „Spolu s Kristom ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus“ Gal 2,20. Ďakujeme, že krivdy komunistického režimu a správanie sa ľudí pomýlených marxisticko-leninskou ideológiou niesli pokorne, s láskou sa modlili aj za tých, čo im krivdili. Ďakujeme za tých, ktorí konali dobré skutky, dávali aj z posledného, a tak sa stali Tvojimi vernými svedkami a dobrým príkladom pre svoje deti, aj keď sami boli režimom obratí o postavenie, povesť, česť a majetok. Ďakujeme za ich postoj vďačnosti v dobrom aj v zlom, v svetlých aj temných chvíľach.

Nespravodlivosť

Vyznávame hriech nečistoty

Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha.  Mt. 5,8.

 

          V Komunistickom manifeste Marx napísal, že jeho cieľom je nielen zrušiť všetky náboženstvá ale aj všetku morálku. Potom bude totiž všetko dovolené. Keď Boh hovorí o čistote ľudského srdca, nemá na mysli výhradne sexuálne hriechy, ale celé myslenie človeka, jeho hodnoty a rozhodnutia. Marx vo svojom diele úplne vedome predkladá svojim čitateľom morálnu špinu. Niet sa čo diviť, že niektorí jeho žiaci, komunisti, nútili väzňov jesť vlastné výkaly a piť vlastný moč. Richard Wurmbrandt popisuje praktiky mučenia, nesúce znaky satanistických rituálov, ktorých cieľom bolo zanečistiť ľudské srdce a donútiť ho k rúhaniu. Socializmus, starostlivosť o proletariát, humanizmus – to bola iba dymová clona, píše Wurmbrandt.

          V dobe ruskej revolúcie sa láska, dobrá vôľa alebo zdravé emócie považovali za niečo nízke a spiatočnícke. Dievčatá sa hanbili za svoju nevinnosť a muži za svoju vernosť. Skazenosť bola považovaná za dobrý vkus a  znamenie správneho spôsobu myslenia. Tieto témy spracovali noví spisovatelia, ktorí sa zrazu objavili na scéne. Ľudia objavili neresti a perverziu a dávali dobrý pozor, aby ich nikto nepovažoval za nemravných. 

          V snahe dosiahnuť absolútnu slobodu sa človek vrhol do nemorálnych vzťahov, hedonistických zážitkov, nehľadiac pritom na následky svojich činov. Heslom sa stalo „Užiť si tu a teraz“ Skúšame, kam až môžeme zájsť a čo všetko si môžeme dovoliť. Nečisté srdce sa správa pokrytecky, obviňuje Boha, prekrúca Boží zákon, túži po obdive a pozornosti, a chce mať veci pod kontrolou, lebo neverí v Boží zásah ani Jeho lásku.

 

MODLITBA POKÁNIA

          Otče, odpusť nám a našim otcom, že sme nestrážili čistotu svojho srdca. Odpusť nám, že sme sýtili svoju myseľ neresťami a prevrátenosťou, a tiež viedli iných k hriechu. Odpusť nám, že sme ohýbali Boží zákon a správali sa pokrytecky. Odpusť nám, že sme sa oddali spôsobu života „užiť si tu a teraz“ a vstúpili aj do nemorálnych vzťahov. Odpusť nám, že sme zneužili médiá a sociálne siete na šírenie prevrátených hodnôt a hriechu. Odpusť nám, že sme chceli mať veci pod vlastnou kontrolou. Odpusť nám, že sme chodili podľa rady bezbožných, stáli na ceste hriešnikov a sedeli v kruhu posmievačov (Ž. 1,1). Stvor v nás čisté srdce a obnov v nás priameho ducha. Nezavrhni nás od seba, ani neodním svojho Svätého Ducha. Vráť nám radosť z Tvojej spásy a podopri nás duchom poslušnosti a veľkej ochoty. (Ž. 51, 12-14). 

 

ZRIEKNUTIE SA KLAMSTVA A PREHLÁSENIE PRAVDY

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Život je na to, aby sme si ho užili tu a teraz. A vyznávame: Dal si nám život, aby sme milovali Teba, ako Ty miluješ nás – celú večnosť. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán...2. Tim. 4,7-8; My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 1.Jn. 3,14.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Žiť bez Božieho zákona znamená žiť v slobode. A vyznávame: Tvoje Slovo oslobodzuje k skutočne naplnenému životu. Blahoslavený muž, ktorý ...má záľubu má v zákone Hospodinovom, o Jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo dáva ovocie vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo bude robiť, podarí sa mu. Ž 1,1-3.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetko je dovolené. A vyznávame: Hrešiť znamená míňať cieľ. Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Ef. 5,15; Múdri zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu. Prísl. 3,35; Odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rim. 6,23.

 • Odmietame a zriekame sa klamstva: Byť morálne skazený je normálne. A vyznávame:  Normálne, dobré a správne je to, čo Nebeský Otec považuje za normálne, dobré a správne. Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé a pridŕžajte sa dobrého. Rim. 12,9; A za to sa modlím, žeby vaša láska ešte viac a viac rástla pravou známosťou a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu a chválu Božiu. Fil. 1/9-11.

 

VĎAČNOSŤ

          Ďakujeme Ti, Nebeský Otče, že ak vyznávame svoje hriechy, Ty si verný a spravodlivý, aby si nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej neprávosti (1. Jn. 1,9). Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si nás Tvojou obeťou na kríži draho vykúpil pre večný život. Ďakujeme, že Tvoja krv nás očisťuje od každého hriechu a prevrátenosti (1. Jn. 1,7). Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, za Tvoje Slovo, ktoré je naším radcom (Ž. 119,24), oživuje nás (Ź. 119,50), je sviecou našej nohe (Ž. 119,105), keď hľadáme kadiaľ ísť. Ďakujeme, že keď konáme podľa Tvojho Slova, budeme žiť v slobode (Ž. 119,44-45). Ďakujeme Ti Otče, Synu i Duchu Svätý, že sme smeli aj v minulom režime mať Tvoje vedenie, Tvoju prítomnosť, Tvoju ochranu, že sme aj vtedy mali čisté Slovo Pravdy, Božie Slovo, ktoré nás potešovalo a svietilo nám na cestu. 

          Prosíme si pokorné a poslušné srdce, smelosť a odvahu byť Tvojimi vernými svedkami v tejto dobe, a zachovávať Tvoje Slovo. Upevni nás na vnútornom človeku vo svojej láske a veď nás cestou večnosti, až kým si po nás neprídeš...

Nečistota
bottom of page