top of page

Pokánie - zmena zmýšľania

 Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku.

Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje; k nášmu Bohu,

lebo on veľa odpúšťa.

„Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty,“ znie výrok Hospodina.

„Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako padá dážď

a sneh z neba a nevráti sa ta,

ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie

a chlieb na jedenie, tak sa stane

s mojím slovom, ktoré mi vyjde

z úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to, čo som si želal,

a dosiahne to, kvôli čomu

som ho poslal.“

Preto vyjdete s radosťou a v pokoji vás vyvedú. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať

a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami. Namiesto bodľačia vyrastie cyprus, namiesto pŕhľavy vyrastie myrta. Bude to na slávu Hospodinovho mena, na večné znamenie, čo sa nepominie.

Iz 55:6-13

  • Za skutočné pokorenie sa nás kresťanov pred Pánom Bohom v tomto čase trasenia a ešte väčšie roznietenie prvej lásky v našich srdciach

       /Jak 4:5-10; Zjv 2:4.3:14-22/

  • Za zmenu zmýšľania a postoja voči Bohu - aby sme sa k Nemu obrátili v pokore, s dôverou,  neposudzovali a nespochybňovali Jeho charakter a konanie

       /Ž 103; Iz 55:6-13/

  • Za rozoznanie konkrétnych vecí, ktoré potrebujeme v pokání vyznávať za našu krajinu a prosiť o odpustenie, uzdravenie a skutočnú zmenu

       /2Kron 7:14; Dan 9:4-19/

  • Za to aby si Pán Boh použil aj tento čas trasenia a neistoty na zastavenie sa ľudí, prehodnotenie ich životov a milosť počuť a poslúchnuť podnety k zmene života

       /Oz 10:12; Joel 2:12-14/

  • Za skutočné obrátenia a návrat stratených k Bohu skrze obeť Pána Ježiša Krista

       /Mk 1:15; Lk 15/

  • Za zázraky odpustenia a zmierenia - aby ľudia vedeli odpúšťať svojim vinníkom - ktoré prinesú Božie požehnanie a odpustenie do vzťahov, manželstiev, rodín, cirkvi a spoločnosti…

       /Mt 6,12-15; Kol 3:12-15/

bottom of page