top of page

Pozývame vás k spoločným nalliehavým modlitbám počas aktuálnej situácie na Ukrajine,

v Rusku, na Slovensku

a celej Európe.

Modlitby 24/1

Milí priatelia, modlitebníci,

          ponúkame vám možnosť spojiť v modlitbách a pôstoch naše cirkvi, zbory, spoločenstvá, komunity, či modlitebné skupinky.

          Zvlášť počas aktuálnej vojnovej situácie chceme hľadať Božiu tvár a Otcovu láskavosť. Jedine osobné stretnutie s nebeským Otcom a Jeho láskou, ktorú nám preukázal v Pánovi Ježišovi Kristovi a darom Svätého Ducha, dokáže priviesť naše srdcia a srdcia našich národov ku skutočnej identite, napĺňaniu svojho povolania
a poslania, k sebareflexii a trvalej premene.

          Ak máte túžbu zapojiť sa, stačí zapísať vašu cirkev, zbor, komunitu, skupinu do tohto formulára a rezervovať si tak 24 hodín, ktoré ste ochotní spolu s vašimi členmi venovať osobnému stretnutiu s Bohom. Tým je každý člen vašej komunity pozvaný
do celodenného pôstu a v našom rezervačnom kalendári si môže
zarezervovať ľubovoľný počet časových úsekov na osobnú modlitbu tak, aby sme zabezpečili nepretržitosť modlitebnej reťaze.

 

          Dĺžka trvania modlitebnej a pôstnej iniciatívy je určená

počtom záujemcov, ktorí sa jej zúčastnia.

Nenecháme sa obrať o privilégium hľadať Otcovu tvár

a tvoriť históriu spolu s Ním... 2 Krn 7:14

„Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý,

veľmi milostivý a verný Boh! Ex 34:6

Neváhajme zapojiť sa do práve

prebiehajúcich nepretržitých modlitieb.

Ďalšie modlitebné podnety za pokoj

a mier na Ukrajine, v Európe aj vo svete.

          Ďakujeme vám za vašu vytrvalosť a modlitebné nasadenie!

bottom of page