Vždy sme túžili prepájať jednotlivcov, ale aj spoločenstvá modlitebníkov

a príhovorcov.

 

Pán, Boh na Slovensku buduje nevestu pre svojho Syna, ktorá stojí po jeho boku aj ako odvážna, oddaná

a verná bojovníčka, ktorá je vedená Svätým Duchom voliť Jeho stratégiu k dosiahnutiu víťazstva, ktoré pre ňu

na kríži vydobyl Ježiš.

O partnerstve

Veríme, že vo vzájomnom partnerstve je ľahšie objavovať Božie plány a stratégiu pre našu krajinu a jej obyvateľov, a to na všetkých úrovniach, nie len na lokálnej a regionálnej. Preto chceme existujúce aj budúce partnerské vzťahy posunúť na nový level a viacej opísať,

čo pre nás partnerstvo vlastne znamená.

Byť partnerom pre nás znamená byť súčasťou spoločenstva hľadajúceho Božie vízie, myšlienky a cesty, na ktoré upriamujeme pozornosť modlitebníkov a príhovorcov. Robíme tak napríklad prostredníctvom modlitebných podnetov zameraných na kľúčové oblasti našej spoločnosti.

Prakticky to znamená  zúčastňovať sa spoločných stretnutí, získavať nadhľad o tom, ako sa Boží Duch hýbe nielen v našich srdciach, ale aj v jednotlivých lokalitách a regiónoch, či možnosť ovplyvňovať a podieľať sa na rozhodnutiach smerovania iniciatívy Modlitby 24/7, keďže je naše vedenie kolektívne a konsenzuálne.

 

Chceme totiž byť aliancia ľudí z rôznych denominácií prepojená partnerskými vzťahmi založenými na vzájomnej úcte a dôvere.

Nemáme spoločnú značku alebo logo, ale vzájomne sa podporujeme v modlitebných iniciatívach a aktivitách našich

komunít. Preto sú na stránke Pripájame sa odkazy na naše cirkvi, zbory a spoločenstvá. Spolupracujeme pri organizovaní spoločných nadregionálnych modlitebných iniciatív, ako bola napríklad

Operácia Áron v marci minulého roka. Veríme, že možnosť informovať o našich lokálnych a regionálnych modlitebných aktivitách bude neskôr ponúkať naša spoločná aplikácia.

Do takéhoto partnerstva srdečne pozývame aj vás! Stačí, keď ktorýkoľvek vedúci cirkvi, zboru, spoločenstva, platformy (zvlášť tých modlitebných), alebo ním poverený zástupca, vyplní tento formulár.

Po jeho vyplnení vás budeme kontaktovať a podrobnejšie informovať.

 

Tešíme sa na vás!